Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de març de 2020

UOB reclama escola en català i accés just a la docència a la llei educativaCircular 168/2020 - 2
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha presentat 37 esmenes a l'Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears, per assegurar, entre altres coses, l'ensenyament en català i la igualtat d'oportunitats en l'accés a places docents.

Pel que fa a l'ensenyament en català, i atesos els resultats alarmants del nivell d'expressió oral a primària, així com el retrocés del nombre d'exàmens en català a la selectivitat, reclamam que es canviï el concepte de sistema educatiu "plurilingüe" pel d'un model amb el català com a llengua d'aprenentatge i que se suprimeixi la imposició del castellà com a llengua vehicular, dues mesures que suposarien un nou TIL.

Exigim igualment que s'inclogui l'aprenentatge del català com a objectiu de totes les etapes de l'educació obligatòria; que es consideri alumnat amb necessitats especials de suport educatiu (NESE) el que desconeix el català, tant si sap castellà com si no; que s'elimini la possibilitat d’usar una llengua estrangera com a llengua d’ensenyament, perquè es perd el vocabulari en català; que el primer ensenyament s'imparteixi en català; i que el projecte lingüístic dels centres es marqui l’objectiu a curt termini d’assolir un ensenyament íntegrament en català.

Tal com exigim des de la legislatura anterior, volem també que la llei obligui a fer un diagnòstic de l’ensenyament real del català a les aules, a verificar el compliment del Decret de mínims i a prendre les mesures que pertoquin.

Respecte a l'accés a la docència, reclamam que se suprimeixi la possibilitat que els directors requereixin titulacions i capacitacions especials, així com la convocatòria de concursos específics amb entrevistes, per assegurar la transparència, la igualtat d’oportunitats i la lliure concurrència. Pel que fa als directors, volem que siguin elegits per votació secreta al claustre i consell escolar i que s’estudiïn incentius per a l’exercici la funció, excloent en tot cas l'actual cobrament de complements un cop cessen en el càrrec.

Per tal de garantir un ensenyament de qualitat, instam a reduir les ràtios d’aula de forma que no sobrepassin en cap cas els 20 alumnes a segon cicle d’infantil i primària, 21 a secundària obligatòria i 26 a batxillerat, prenent com a referent les xifres de Finlàndia. A tal efecte, volem que la disposició referent al finançament estableixi que l’any 2021 la despesa educativa se situarà en el 4,28% del PIB, mitjana de l’estat espanyol, i que pujarà al 7% del PIB en vuit anys, percentatge al qual s’ha compromès el PSOE estatal.

Demanam també que es tingui en compte l’emergència climàtica en els principis pedagògics, el funcionament dels centres, la formació permanent i la planificació d'infraestructures; una educació laica; que es promoguin i garanteixin uns ensenyaments artístics de qualitat; que els inspectors vetllin per les condicions de treball dels docents pel que fa a ràtios, espais, mitjans i salut laboral; que la formació permanent sigui gratuïta, en horari laboral i amb una oferta suficient per part de l'Administració que facin innecessaris els cursets de determinats sindicats; la gratuïtat de tot l'ensenyament infantil; la col·laboració de la UIB en la millora dels ensenyaments de règim especial; que no s'exclogui els docents dels permisos per assumptes particulars; que es redueixi la càrrega burocràtica dels docents; que no se subvencioni amb doblers públics els centres que segreguen l’alumnat per raó de sexe; i que s'asseguri la continuïtat de les escoles rurals.

Recordam que Unió Obrera Balear reivindica competències plenes en educació per no haver de dependre del desgavell legislatiu estatal, que ja ens ha duit a set lleis educatives diferents d'ençà de la mort d'en Franco i properament en seran vuit. Recordam igualment el compromís i el suport d'UOB al Col·legi Professional de Docents.

Palma, 9 de març de 2020

Vegeu el plec d'al·legacions AQUÍ.

Diari de Balears:
Última Hora:

10.3.2020