Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 17 d’abril de 2020

Mesa sectorial sobre avaluació final del 19 -20: Passar de curs serà la norma generalAhir, 16 d'abril es va dur a terme una mesa sectorial extraordinària virtual sobre l'avaluació d'aquest curs. Hi varen intervenir els directors generals Antonio Morante, Rafaela Sánchez i Antonio Baos, a banda dels Conseller Martí March, que l'abandonà la sessió abans d'hora per agafar protagonisme davant els  mitjans de comunicació.

El bessó de la intervenció d'UOB Ensenyament va ser aquest:

- No hi ha negociació, sinó imposició. L'ordre del dia parla d'informació sobre els punts i res més. Això ja passava abans de la crisi sanitària però ara s’ha fet més escandalós:
  • Convocatòria de la mesa per al 27 de març, sense esborrany d’instruccions sobre la docència no presencial. Les rebem durant la mesa.
  • Convocatòria de mesa per avui sense esborrany als representants pels treballadors, però que ja s’havia filtrat a la premsa (DM 14/4/20), a directors afins d’alguns centres i a representants de FAPA. Es reben una hora i mitja abans de començar la reunió. 
- Les decisions que corresponen als docents i als equips educatius han estat usurpades per part de la Conselleria. Avui l’experiència professional dels docents que estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies és menyspreada o ignorada. Es confia poc o gens en el nostre criteri i això cala en la societat.

- Conselleria d'Educació ens ha tirat damunt moltes famílies com si la sobrecàrrega de feina per fer a casa fos responsabilitat dels docents.

- Qualcú haurà de respondre per la reiterada infracció de la Llei de Protecció de Dades quan sense l’autorització del titular s’han donat a alumnes i pares els telèfons particulars de molts docents. Igualment, sense aquesta autorització prèvia s’han penjat a youtube o a webs de centres vídeos i imatges de docents fent classes via telemàtica des de ca seva.

- La Conselleria d’Educació no té cap dret d’obligar a posar els mitjans personals al servei de l’escola i encara molt manco a obligar-nos a haver d’adquirir o d’actualitzar les eines necessàries (mòbils, portàtils, programes, contractar més dades, etc. ) per fer la nostra feina via telemàtica.

- La improvisació i les decisions contradictòries han estat la tònica general durant la crisi sanitària per la COVID-19 quan el lema «Jo em qued a casa» promogut des del govern de l’estat espanyol s’escampava arreu i estava en boca de tothom:
  • Alumnes a casa/docents al centre
  • Docents casa/ directius al centre
  • Obligació a desplaçar-se d’illa/ poder quedar a l’illa
  •  Mantenir oposicions/ passar oposicions a 2021
- D’una manera reiterada els portaveus del govern i els responsables de la Conselleria han mantingut que l’aprovat general (estam davant un aprovat general encobert) estava descartat i que s’havia de mantenir la normalitat del curs via telemàtica, al final ahir per la premsa ens vam assabentar que la promoció ha de ser general i que la repetició de curs només ha de ser només en un cas molt, molt excepcional i que s’haurà de justificar amb un informe davant inspecció.

- Molts docents se senten estafats perquè no veuen tot el sentit a la feina que han fet des del 16 de març, pressionats, i amb una dedicació que ultrapassa l’horari que els pertoca i carregats de burocràcia, graelles i informes.

- Provoca gran preocupació la càrrega burocràtica excessiva en què s'ha convertit la docència no presencial (graelles, informes, adaptacions de programacions...).

- Cal trobar una solució per als mòduls de FP d'Informàtica, als professors dels quals s'exigeix per part d'algunes directives que han d'adaptar la feina tenint en compte que hi ha alumnes sense ordinador. Ens arriben amenaces per part de directives.

- És imprescindible que els equips directius respectin el descans de les vacances, ja que en alguns casos no és així.Avaluació

- L'avaluació s'haurà de basar en els resultats que els alumnes varen obtenir durant les dues primeres avaluacions. Es podran apujar les notes amb la feina feta en temps de confinament. De cap manera no es podrà posar una nota més baixa.
- Cal prendre les decisions que resultin més favorables per als alumnes per això la promoció i la titulació no estaran condicionades al nombre de matèries suspeses, sinó que seran decisió dels equips docents. Tanmateix tot quant es refereix a la promoció està pendent de concretar per quan el Ministerio de Educación publiqui al BOE l'ordre amb les modificacions de la normativa bàsica, donat que l'estat té les competències en aquesta qüestió.
- L'avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la que haurien obtingut els alumnes en el moment de la suspensió de les classes presencials, dins l'autonomia de cada centre.
- En l'avaluació extraordinària es plantejarien els mateixos criteris que en el punt anterior
- La feina del tercer trimestre hauria de servir per pujar nota i recuperar, els alumnes que ho necessitin.
- En les programacions cal cenyir-se als aspectes essencials del currículums tenint en compte de manera individualitzada les limitacions de cada alumne.

Promoció i titulació

- Les repeticions de curs han de ser totalment excepcionals i sempre que es consideri que no hi ha altres mesures per a aquells alumnes.
- La decisió s'haurà de justificar especialment.
- Per als alumnes que tenguin unes circumstàncies desfavorables específiques s'elaborarà un pla de reforç.

Final i inici de curs

- No es modifica el calendari escolar. Les activitats lectives de 2n de batxillerat s'estenen fins al 19 de juny.
- Es preveuen mesures de reforç durant l'estiu amb personal voluntari
- No sabem si es reprendran les classes presencials, si es fa serà amb les mesures que dictin les autoritats sanitàries.
- Es demana als centres que facin la previsió per al 1r trimestre del 2020-21 de poder treballar el que hagi quedat pendent del curs anterior.
- Serà convenient evitar al màxim el canvi de les editorials dels llibres de text.
- Hi hauria opcions si no es pogués reprendre el curs amb normalitat com fer torns rotatoris. També es treballa en un pla de digitalització.

FP i adults

- En cas que les condicions sanitàries ho permetin els períodes FCT (Formació en centres de treball) es duran a terme en la mínima expressió que permet la llei.
- S'estan estudiant simulacions per realitzar les FCT en cas que no es puguin realitzar de manera presencial.
- No hi ha instruccions per a ESPA, sinó unes recomanacions donant un marc d'autonomia als CEPAs.
- Donat que els mòduls de l'Educació d'Adults funcionen per quadrimestres, alguns alumnes no havien pràcticament començat. S'estan estudiant instruccions específiques per a aquesta situació. En tot cas no perdrien convocatòria.
- Resten pendents les instruccions per a l'avaluació als Centres de Règim Especial

Resolució avaluació primària:
https://drive.google.com/open?id=1NV8wnkFFRXvwFDJDM4WQS3mZeytcE6zc

Resolució avaluació ESO:
https://drive.google.com/open?id=1cc7du6-3_s86dCLz-gO2-dMFxCFF1UWH

Resolució avaluació batxillerat:
https://drive.google.com/open?id=1OpT-0afcdW4jh-aw1uabMpi41ro34EqY

Orientacions avaluació ESPA EAS:
https://drive.google.com/open?id=1FdGyJ3iYrHg4Exe3Nn4tW686dt-dkfUS

Instruccions COVID FP i EAS:
https://drive.google.com/open?id=1H-3eoBi_r31WOIl3Q81278YuR_8MrNwY

La publicació de les instruccions al BOIB probablement serà dissabte vinent.(1)

(1) http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/633682/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r

Vegeu directrius avaluació BOE 24.4.2020:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf