Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 21 de maig de 2020

Respostes de Conselleria sobre procés de descaladaDia 7/5/20 es dugué a terme la primera Mesa Sectorial d'Educació sobre desescalada amb la presència del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí March. AQUÍ en trobareu el resum. Com veureu l'administració es comprometé a respondre'ns a les aportacions i les preguntes que havien quedat pendents. A hores d'ara, després de la reculada de Conselleria i l'aproximació a la postura que hem defensat i defensam ha fet que algunes qüestions ja no tenguin sentit. Vos resumim les respostes més rellevants que hem rebut des de la direcció General de Personal Docent.

CONSIDERACIONS GENERALS

- No ens consta haver rebut l’Annex 9 Protocol per a la realització de les PBAU.

Encara no hi ha cap esborrany redactat, en aquests moments està en procés d’elaboració.
 
- Cal acabar el curs amb activitats a distància i deixar les presencials per al proper garantint que tornarem a uns centres lliures de COVID-19.

D’acord, amb caràcter general

- En cas de començar pel maig és necessari fer analítiques a tots els docents per decidir si poden fer docència presencial o han de quedar a casa. També en general a tots els alumnes. Per què els que viatgen a Formentera tenen accés a les proves i nosaltres no?


Aquesta qüestió es respondrà al Comitè de Salut on també es va plantejar. Des de SP la instrucció sobre a qui s'ha de fer PCR està publicada a :
http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/coronavirus_2019-ncov/

Diu textualment:

"A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR en las primeras 24 horas. (Si la PCR resulta negativa i hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirà la PCR con una nueva muestra del tracto respiratoria. Si la PCR continúa siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrà plantear la detección de IgM mediant una prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento)" 

 
CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL I CENTRES DE PROTECCIÓ

- Per què «degut a les necessitats que viu l’alumnat resident als centres de justícia juvenil i de protecció, és imprescindible reprendre les activitats el més aviat possible?

Perquè aquests alumnes no han deixat d’estar en els centres, atesos pels seus professionals de referència.

- Es té en compte que a aquest tipus d’alumnat li costa especialment complir les normes i per tant les orientacions sobre higiene, distanciament, etc?

El segon punt d’aquest paràgraf fa un judici de valor que no ve al cas i no es contestarà.


MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, COL.LECTIVA I CONTROL SANITARI

- Es podrà garantir que abans de començar l’activitat presencial es disposarà de totes les mesures de seguretat per a alumnat, professorat, personal no docent com mascaretes, guants, equips de protecció individuals, desinfecció de les aules cada vegada que s’utilitzin?

Abans de la represa d’activitats presencials amb l’alumnat l’Administració proporcionarà material de protecció a alumnes i personal del centre.

- Farem les classes amb mascareta? Les hauran de dur posades els alumnes? S’hauran de dur de casa?

Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m.

Salut: Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m tan alumne com professorat. Les mascaretes estan contraindicades en menors de 3 anys i no recomanades en menors de 6 anys, en persones amb problemes per respirar o que no es pugui assegurar que se la pugui treure per si sol.

En cas d' alumne simptomàtic el professorat durà pantalla facial, FFP2 i guants per apropar-se a l'infant i custodiar lo fins que arribin els pares.


- Com es garantirà que tots, alumnes i docents es rentin a fons les mans si hi ha, en general, una ràtio elevadíssima de persones per bany. S’hauran de rentar més d’una vegada per jornada.

Es proporcionarà als centres gel hidroalcohòlic suficient per als llocs on no hi hagi aigua i sabó.

- Com es pot garantir la higiene respiratòria en el cas de classes d’instruments de vent amollant saliveta ben lluny?

Les activitats presencials als conservatoris no es reprendran amb caràcter general fins a la Fase 4.

Salut: augment de la distància a 5m com a l'esport


- Tot el personal del centre i alumnes es prendran la temperatura abans d’assistir-hi. En cas de presentar febre (+38) quedaran al domicili. De veres creis que tothom o la majoria seguirà aquesta pauta?

Per què no?

Salut: en el protocol ja esta canviat a 37,5º

- Com es podrà garantir el distànciament als patis? Serà la nostra feina controlar-hi les distàncies? Probablement seran un focus de contagis.

S’hauran de controlar, evidentment. Es poden marcar zones i el professorat ha de promoure els patis actius amb jocs.

- Què passarà als passadissos amb la distància de seguretat?

N’hi ha que tenen prou amplària. S’hauran de fer servir itineraris amb direccions úniques o utilitzar mascaretes o pautar horaris per evitar a mescla de grups .


- Com es garantirà la distància dins les aules?

Si no queda més remei, s’hauran d’establir torns en dies alterns. 

- Com es pensa solucionar que dins l’espai reduït d’un departament hi facin feina docents sense complir les distàncies mínimes?

Les activitats que no siguin d’atenció directa presencial a l’alumnat es podran continuar fent mitjançant teletreball. Si no es pot fer així, s’hauran de fer servir mascaretes.

- Com es podran garantir les distàncies de seguretat a les sales de professorat quan, per exemple, els ordinadors són pocs i estan molt a prop?

El mateix que a la pregunta anterior o redistribuir ubicació, si és possible.

- Referent al transport escolar, es posaran més busos per poder mantenir distàncies, si cal?

No hi haurà transport escolar fins al proper curs.

- S’ha pensat en els gestos gairebé instintius dels alumnes com xocar les mans?

No. Insistir en la higiene de mans si això passàs

- Com es controlarà que els alumnes no vagin junts als banys i respectin distàncies?

S’informarà l’alumnat i el professorat ho controlarà.


PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES I ESPAIS

- Quines empreses o quins professionals duran a terme i la desinfecció dels centres i del material? Els proporcionaran EPIS a tots cada dia?

El personal de neteja dels centres. Es valorarà la possibilita d’incrementar-lo.

- Fan falta instruccions més específiques per poder fer la feina amb seguretat.

Pensam que les pautes són suficients.


PROTOCOL DE DESESCALADA PROGRESSIVA A L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ I LA INFÀNCIA

- Què farem quan un infant de 3 anys vingui a abraçar-nos?

No es poden donar instruccions sobre això, cal prendre consciència de l’excepcionalitat de la situació, i preveure mecanismes complementaris d’interacció amb l’alumnat.
- Cal garantir que cap docent que convisqui amb una persona de risc hagi d’assistir als centres.

Hi ha molts altres professionals en la mateixa situació, i hi acudeixen. No es preveu al procediment del Ministeri de Sanitat.

- Ara i/o pel setembre es contractaran més docents?

Es treballarà conjuntament la planificació del proper curs i es tendran en compte totes les situacions.

- S’ha de tenir en compte els infants que convisquin amb persones de risc d’infecció, que hagin passat la malaltia. Aquests casos s’hauran de valorar individualment per determinar si poden assistir presencialment… Qui farà la valoració i com?


El centre de salut de referència.

Són els nins vulnerables els que han de ser valorats. S’ha rectificat.


- En la nova normalitat per tal de garantir el distanciament físic de 2m entre alumnes o 4m2 per alumnes es podran reduir les ràtios de nombre d’alumnes per classe, i es podrà organitzar l’assistència per dies alterns o per torns?

A l’hora de fer la planificació del proper curs es tendran en compte totes les possibilitats, en funció de les mesures de protecció o de distanciament que s’hagin d’aplicar.


EXÀMENS EOI

- Perquè no es posposen al setembre les proves orals de certificació de l’alumnat presencial com la resta de proves i juntament amb l'alumnat lliure?

(...) En el cas concret de la convocatòria de les proves de certificació s’han valorat tots els escenaris que, dins les limitacions imposades per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, es podien considerar factibles.

D’altra banda, el caràcter unificat de les proves de certificació dels nivells A2, B1 i B2 de les escoles oficials d’idiomes, fa que les mesures que es prenguin han de ser homogènies per a tot l’alumnat i totes les EOI. La mateixa consideració tenen per als alumnes EOIES les proves finals dels cursos A1 i B2.1. (...)

- Al calendari que s'ha elaborat de les proves oficials escrites del mes de setembre molts dels exàmens se solapen en dies i hores. Demanam s'amplie el calendari d'exàmens per exemple i evitar aquest perjudici. Penseu que el professorat ha estat treballant tot el curs perquè els seus alumnes aprenguen i ara només es troben amb entrebancs.


(...) Les circumstàncies actuals d’emergència sanitària ens han obligat a posposar la convocatòria ordinària al setembre i l’extraordinària a l’octubre. (...)

Si estam parlant d’alumnes de la modalitat presencial, hem de dir que el nombre d’alumnes que es troben en aquesta situació, dels quals les direccions de les EOI ens han comunicat aquesta incidència és molt reduït.

D’altra banda, si bé aquests alumnes oficials es trobaran en inferioritat de condicions d’un idioma respecte de l’altre pel que fa al nombre de convocatòries a les quals poden optar a presentar-se, la nova normativa permet enguany que promocionin al nivell o curs següent encara que no arribin al 65% global exigit per a l’obtenció del certificat, si superen cadascuna de les parts de la prova amb un 50%.CURS 20-21

- Hi haurà més matèries per recuperar. Es tindrà present aquest augment de feina? Es contractaran més docents per poder fer la feina en grups desdoblats? S’ampliaran els espais encara que sigui amb aules prefabricades? S’augmentarà la dotació de material informàtic als centres? Fins ara que normalment no hi havia classes a distància ja costava de trobar un PC lliure.

No s’ha fet encara la planificació del proper curs. Tal i com es va comentar a la darrera mesa sectorial, es treballarà conjuntament amb sindicats i resta de comunitat educativa.

TELETREBALL

- Insistim que continuam aportant el nostres recursos informàtics amb les inversions, despeses i riscos (virus) que això comporta. Qui assumirà els costs addicionals i reparacions?

...
- Es preveu de tenir en compte el personal docent que conviu amb persones sensibles (malalties cròniques, ancians, etc,) o amb sanitaris especialment exposats al contagi? Consideram imprescindible que se l’inclogui a la llista de personal especialment sensible.

De moment el Ministeri de Sanitat no té prevista aquesta exclusió que es demana