Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 22 de maig de 2020

Aportacions d'UOB al protocol de la fase 2- UOB Ensenyament reitera el qüestionament de la necessitat de tutories presencials per als cursos de final d'etapa pel risc de contagi que això implica.

- UOB Ensenyament reitera la petició de fer proves generalitzades de PCR a docents, personal no docent i alumnes.

- Podeu consultar tots els esborranys del protocol de la Fase 2 clicant AQUÍ.


Respecte a l'ANNEX I de l'esborrany de Resolució:

1) Demanam que s'aclareixi si la frase del Punt 2. 3r paràgraf:
“Els alumnes vulnerables per a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti…”

es refereix als alumnes inclosos en els grups de risc. Si aquest és el cas, entenem que sobra la preposició “a”. Si no es refereix a aquests alumnes, demanam que s'aclareixi a quin tipus de vulnerabilitat fa referència aquest paràgraf. 

2) Respecte al Punt 2. 5è paràgraf, sobre activitats presencials a partir de 27 de maig,
  • Primer apartat, sobre tutories d'orientació: Demanam si s’hi ha d’incloure alumnat d’ESPA i quantes tutories d’una mateixa matèria pot demanar cada alumne.
  • Segon apartat: Demanam en quin sentit s'ha de donar preferència a determinat alumnat.
  • Proposam afegir-hi un tercer apartat on es concreti que: Aquestes tutories estaran desvinculades en horari i contingut de la resta d'atenció telemàtica que dispensa el professorat i aniran dirigides únicament i de manera específica a l'alumnat present a la tutoria.

3) Respecte al 9è paràgraf, sobre organització de les tutories, proposam afegir-hi el destacat en color groc:

"La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d'acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s'estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors i sempre i quan hi hagi efectivament tutories sol·licitades. Amb l’objectiu de minimitzar els desplaçaments i els riscs que aquests comporten, es concentrarà l’horari d’aquestes tutories en un únic dia setmanal, especialment en els casos dels professors que tenen la seva residència habitual en una illa diferent a la de la seva destinació. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI

Atès que el professorat haurà de continuar amb les seves tasques de manera telemàtica i, per facilitar l’organització del seu treball, la direcció dels centres els hi haurà de comunicar la realització de una tutoria presencial amb una antelació mínima de 24 hores (48 h en el cas de professorat resident en una illa diferent de la de destinació)

Si la tutoria es pot dur a terme per via telemàtica, no es farà de manera presencial. La tutoria es farà sempre per via telemàtica en cas de convivència del docent amb persones de risc."


4) Al 14è paràgraf:
  • Consideram que el control de l’estat de salut dels alumnes no pot recaure en els docents. Aquesta és una tasca del personal sanitari.
5) Respecte a les mesures de protecció sanitària i de distanciament físic, al 3r paràgraf, afegir-hi el destacat en groc:

"Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les tutories presencials, sempre i quan algun alumne hagi demanada cita prèvia, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible."


Respecte a l'ANNEX II, Pautes per el correcte ús material
de protecció individual en relació a l’alerta per COVID-19

6) Sobre les pautes per a una correcta higiene de mans:
  • S’hauria d’establir una ràtio mínima de piques rentamans/usuaris possibles.

Respecte a l'ANNEX III: “Mesures de protecció individual, col·lectiva
i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada:

7) 1.3. Mesures de control:
  • Consideram que la temperatura (almenys als alumnes) s’hauria de prendre abans d’entrar al centre per part d’algun tècnic a qui es pugui assignar aquesta tasca. No es pot assegurar de cap manera que ho hagin fet abans de sortir de casa.
8) 2. Mesures distanciament físic:
  • Reclamam que s'habilitin, també, les escales d’emergència en aquells centres que en disposin.

Respecte a l'ANNEX V: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat delcentre”

9) 2n paràgraf, sobre la comunicació amb el centre de salut de referència:
  • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència.
10) 4t paràgraf, sobre identificació de casos:
  • A la frase, «Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer l’estudi dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar els focus i prendre les mesures adequades», consideram que s’insisteix en la detecció precoç de casos en alumnes, però el professorat no té formació per assumir aquesta responsabilitat. 

Respecte a l'ANNEX VI: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionalsadults dels centres educatius.

11) 6è paràgraf, sobre la comunicació amb el Servei de Prevenció:
  • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre els centres educatius i el servei de Prevenció de Riscos.