Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 28 de gener de 2021

Selecció directors: Més pes del centre dins la comissió de selecció


Avui hem tingut la Mesa del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

- Un total de 84 centres de les illes han de seleccionar noves direccions.

- La novetat és que la resolució ja està en base a la LOMLOE i aquest fet suposa la modificació de la composició de la comissió de selecció. Abans, amb la LOMQE, la comissió estava formada per tres representants de l'Administració educativa i dos representants del centre, un dels quals havia de ser un membre del claustre de professors i l'altre, un membre del consell escolar. 

- La nova Resolució marca que aquesta Comissió estigui composada per dos representants de l’Administració educativa i quatre representants del centre, dos dels quals han de ser membres del claustre de professors i els altres dos del consell escolar. Així, ara, la representació del centre serà majoritària en la Comissió de selecció.

- Quan a aquest punt, UOB ha demanat que s’augmenti a 3 el nombre de representants del Claustre i del Consell Escolar en la comissió, tenint en compte que la LOMLOE (art. 135) parla d’un mínim d’un terç dels membres de la comissió, i aquí ens hem aturat precisament en això, en un terç. En aquest sentit, també hem manifestat que seguim reivindicant que es torni al Consell Escolar la competència d'elecció de directors, derogada pel govern Aznar el 2002 i que comportava el compromís no escrit dels candidats a sotmetre's també a la votació del claustre.

- També hem demanat la base jurídica que permet què els funcionaris interins puguin formar part de l'equip directiu, quan tota la normativa vigent sempre parla de funcionaris de carrera. 

- La calendarització prevista d’aquest procés selectiu és: 

    * 02 de febrer de 2021: Publicació de la convocatòria en el BOIB

    * 17 de febrer de 2021: Darrer dia per presentar les sol·licituds.

    * 23 de febrer de 2021: Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

    * 22 de març de 2021: Darrer dia per presentar els projectes de direcció.

    * 26 de març de 2021: Publicació de les llistes definitives de candidats admesos i exclosos.

Es podran veure totes les dates definitives quan surti la Resolució al BOIB. 


- En el torn obert de paraula, UOB ha demanat sobre l'estat de les oposicions i ens han assegurat que tot segueix igual i aquestes es duran a terme a partir del mes de juny, excepte si hi ha un confinament domiciliari.