Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 24 de març de 2021

Comissions de servei ATD, garantim la transparència


Avui, 24 de març de 2021, hem tengut una Mesa Sectorial amb la presència de la Directora General de Personal Docent i el Secretari General d'Educació per tractar l'esborrany de la Convocatòria per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'Assessor Tècnic Docent a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

La convocatòria d'aquest tipus de comissions de servei (amb una durada de 2 anys) ve regulada per una  Instrucció de 2018 que posava fi a l'obscurantisme que hi havia en l'adjudicació d'aquests llocs de feina a Conselleria i que UOB ja havia denunciat. 

A la instrucció de 2018 va quedar fixat que aquestes places, que anteriorment s'ocupaven indistintament per funcionaris de carrera i interins per mitjà d'un nomenament a dit, s'anirien traient com a comissions de serveis voluntàries de manera progressiva a raó d'un 25-30% cada any per a què els funcionaris de carrera hi poguessin participar de manera transparent mitjançant una convocatòria de comissions de serveis. Aquest percentatge s'ha traduït en nombres absoluts en unes 35-40 places per a cada convocatòria.

A pregunta d'UOB, des de Conselleria ens han indicat que ara mateix hi ha al voltant de 155 places d'ATD comptant les que ja s'han ocupat en les anteriors convocatòries (2018 i 2019), les que surten a la convocatòria d'enguany i les que mancaran per acabar de treure a la convocatòria del proper curs. La convocatòria del 2020 no es va realitzar per mor de l'esclat de la pandèmia i es va optar per prorrogar per un any a les persones que ja ocupaven aquestes places. 

Així idò, la convocatòria d'enguany on es treuen a concurs 39 places serà la tercera que es fa d'ençà de la regulació del 2018 i des de la Conselleria ens han comentat que encara restaria una altra convocatòria el proper curs per haver tret a concurs totes les places ATD. Un cop s'hagin tret totes les places, les successives convocatòries ja comptaran amb moltes menys places. Només sortiran aquelles que hagin quedat desocupades o aquelles de nova creació.

Des de la Conselleria han confirmat que la instrucció que actualment regula la treta a concurs d'aquestes places és una regulació transitòria mentre s'acaben de treure totes les que hi havia. Un cop s'hagin tret totes i d'acord amb el redactat final de la LEIB un cop aquesta s'aprovi (a l'esborrany 3 de la LEIB l'article que hi fa referència és el número 89) la Conselleria elaborarà un decret que fixi definitivament el procediment a seguir a l'hora de convocar i gestionar les places ATD.

Per aclarir les sospites de places perfilades amb noms i llinatges, des d'UOB hem demanat la justificació de l'adequació entre els requisits que es demanen i les funcions associades a certes places. A més, hem demanat assistir a la comissió de valoració dels mèrits i requisits per garantir la transparència del procés. 

Des d'UOB ens mantindrem a l'aguait per a que aquests processos es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Al torn obert de paraules, de d'UOB hem demanat sobre la filtració a la premsa d'àmbit nacional de les línies generals que maneja el Ministerio de Educación y Formación Profesional per a l'elaboració dels nous currículums LOMLOE. Consideram que els representants legítims del professorat haurien de tenir un accés preferent a aquests documents que en definitiva marcaran la nostra tasca dins l'aula i no haver-nos d'assabentar a través de la premsa.