Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 28 de maig de 2021

Sumam forces en la reclamació del CEM per a l'extensió de la xarxa pública d'educació 0-3


En el ple del Consell Escolar de Mallorca celebrat ahir dijous 27 de maig UOB Ensenyament va donar suport a la Proposta d'acord sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d'Educació infantil, presentada per l'Assemblea 0-3.

Cal recordar que la nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), a la seva disposició addicional tercera estableix que «En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les Administracions educatives, elaborarà un pla de vuit anys de durada per a l'extensió del primer cicle d'educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter educatiu. En la seva progressiva implantació es tendirà a l'extensió de la seva gratuïtat, prioritzant l'accés de l'alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i la situació de baixa taxa d'escolarització.»

Per instar a les autoritats a complir a fer efectiu aquest compromís, des del CEM, es va votar favorablement aquesta proposta, que es concretava en:

1. Instar el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l’extensió del primer cicle d’educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les Administracions educatives. 

2. Instar el Govern d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa. 

3. Instar el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

 Els altres punts de l'ordre del dia que es varen tractar en el ple d'ahir del CEM varen ser:

  • Proposta de moció per reclamar que les properes resolucions sobre escolarització venguin acompanyades d'un mapa escolar detallat de Mallorca i especialment de la zona de Palma on hi constin els centres públics, concertats i privats a més d'incloure un estudi del repartiment de l'alumnat especificant l'alumnat NESE i l'alumnat nouvingut.

Des de la patronal de l'escola catòlica es va demanar que també s'afegís a la reclamació la informació de la dotació d'atenció a la diversitat que assigna la conselleria a cada centre. 

La proposta va sortir aprovada.

  • Informació sobre la futura jornada sobre consells escolars municipals que previsiblement se celebrarà entre els mesos de setembre o octubre. Des del CEM s'està treballant per impulsar la constitució de consells escolars municipals en aquells municipis que encara no en tenen.