Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 26 d’octubre de 2021

La Inspecció EducativaAvui, dimarts 26 d'octubre, ha tingut lloc la MSE amb la Directora General, Rafaela Sánchez, amb la cap d'Inspecció Educativa, Camila Tudurí i amb Mª Antònia Alzamora, cap de Provisió Educativa. Els temes tractats han estat:

  •  Esborrany del Programa del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-2022.

La senyora Tudurí presenta l'esborrany. UOB ha mostrat el seu desacord i malestar per la manca d’atenció a l'ensenyament en català i el control del compliment del Decret de Mínims al programa d’actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-22.

En aquest sentit, UOB demana dues coses:

  1. Donat que el Pla quadriennal d’actuació del DIE per al període 2020-24 (o 2019-23) recull a la seva Directriu 7.3 “Controlar que els Projectes lingüístics dels centres s’adeqüin a la normativa i siguin un element essencial per a la integració i l’acolliment de l’alumnat nouvingut” i que el programa d’actuació del DIE per al curs 2019-20 inclou a l’apartat d’actuacions específiques una actuació 2.9 “Supervisió de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, de la concreció curricular dels departaments de matèries lingüístiques i seguiment de l'aplicació del projecte lingüístic de centre” marcat com a Actuació Prioritària (AP), aleshores per què a partir del curs 2020-21, i també al 2021-22, aquesta actuació desapareix? Quin criteri s’ha seguit?

  2. El restabliment de l’activitat específica suprimida amb la redacció: “Seguiment de l’aplicació del Projecte Lingüístic de Centre”.

La senyora Tuduri ha respost que el seguiment de l'aplicació del Projectes Lingüístics de Centre està subsumit i incorporat, dins l'esperit de simplificació i supressió de redundàncies, a l'apartat d'Actuacions Generals 1.8 com a Actuació habitual, i redactat en aquests termes:  Supervisió, control, assessorament i seguiment de l’aplicació del pla de contingència i dels documents institucionals (D2/O1, D2/O3, D7/O3, D8/Oa)", i que donada la condició de document institucional del Projecte Lingüístic de Centre, el seu seguiment està garantit

UOB vota NO perquè no pot admetre que l’antiga Actuació Específica 2.9, que a més tenia consideració d'Actuació Prioritària, quedi subsumida i reduïda dins l’Actuació General 1.8, que a més té consideració d'Actuació Habitual, perquè això implica restar importància a la normalització de l'ús del català a l'àmbit educatiu i, en general, un menysteniment cap a la llengua pròpia.


  • Esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

Després de la presentació de la Resolució per part de la senyora Tudurí, que insisteix en la importància donada a l'apartat d'exposició del Projecte, hom demana si la Resolució permet accedir a la plaça amb el grau de magisteri.

La senyora Tudurí respon que no es pot accedir a places d’inspecció només amb el grau de magisteri.

UOB considera molt positiu que s’hagi detallat més l’apartat de l’exposició del projecte, i en general aprova el model proposat.

Al torn obert de preguntes, UOB qüestiona l'Administració educativa per la incoherència que suposa demanar apujades de salaris a les empreses privades i mantenir congelats els salaris públics. La senyora Rafaela Sánchez ha dit a una intervenció recent que una llei de rang autonòmic no pot contradir una de rang estatal i això és exactament el que han fet els Pressupostos de la CAIB durant dos exercicis fiscals amb els Pressupostos Generals de l’Estat. UOB demana si els treballadors públics són considerats "de segona" des del punt de vista de d’aquesta Administració.

La Sra. Sánchez respon que a la Mesa de Funció Pública es va informar que la pujada del 2’9% es faria el 2023, i que aquesta Administració és ben conscient dels esforços i importància de la comunitat docent.


UOB vol conèixer una precisió: si l’augment del 2,9% es farà sobre els complements rebaixats després de l’enginyeria comptable pel qual s’apujaren les retribucions bàsiques però es davallaren les complementàries, o sobre els complements tal i com estaven abans de la retallada. La Sra. Sánchez respon que, a manca de confirmació, ella està convençuda que la pujada serà real, és a dir, que els complements rebaixats es restabliran al seu nivell anterior i que, a partir d’aquí, es completarà la pujada. Tanmateix, això queda pendent de futura concreció, però està gairebé segura que la resposta serà afirmativa.