Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 d’octubre de 2021

Mesa Sectorial Extraordinària: convocatòria d'oposicions 2022, 2023 i 2024
Avui dematí, hem tengut Mesa Sectorial Extraordinària amb la participació del Conseller, la Directora General de Personal Docent, la Cap de Servei de Provisió Educativa i el Cap del Departament de Primària i Secundària.

A la mesa se'ns ha presentat la proposta que Conselleria fa comptes executar en les properes convocatòries d'oposicions:

Convocatòria d'oposicions 2022 (1408 places)

 • Secundària: 624 places
 • Formació Professional: 177 places
 • EOI: 14 places
 • Música i arts escèniques: 0 places
 • Arts plàstiques i disseny: 0 places
 • Infantil i Primària: 593 places
Pel que fa a la convocatòria de 2022 a finals del mes de novembre se'ns convocarà a Mesa i se farà pública la distribució per especialitats.

Convocatòria d'oposicions 2023 (1419 places)

 • Secundària: 809 places
 • Formació Professional: 114 places
 • EOI: 33 places
 • Música i arts escèniques: 41 places
 • Arts plàstiques i disseny: 13 places
 • Infantil i Primària: 407 places
Convocatòria d'oposicions 2024 (700 places)
Aquesta és l'única convocatòria de la qual encara no ens han concretat la distribució per cossos docents.

Davant aquesta concreció des d'UOB Ensenyament hem reclamat:

1. Que es faci públic el més aviat possible la distribució de les places per especialitats a les oposicions de 2023 i 2024. Entenem que d'aquesta manera els aspirants podran organitzar-se i planificar-se millor i amb més antelació.

2. Hem tornat a defensar el model d'oposicions acordat en assemblea on defensam:

a) Una única prova no eliminatòria i oral on l'aspirant demostri a banda del coneixement del tema, les aptituds didàctiques i pedagògiques.

b) L'oferta de places diferenciada dins cada especialitat en dos grups: aspirants novells i aspirants amb major experiència. Per mirar de garantir perfils més similars entre la concurrència.

Des de Conselleria s'han mostrat receptius a la possibilitat de canviar la manera d'organitzar de les proves. Fer primer la part didàctica que no la teòrica o deixar que les reclamacions a la part d'oposició es facin després de cada prova i no al final. Veurem com es concretaran aquestes iniciatives a la futura mesa sectorial per parlar de la convocatòria d'oposicions del 2022.
Al marge de les modificacions en quant a organització dels processos selectius que tengui marge per introduir la Conselleria, la forma que finalment assumiràn aquestes oposicions dependrà en bona mesura de les esmenes que puguin alterar el Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (Icetazo) que s'està tramitant en el Congrés dels Diputats i que posteriorment passarà al Senat. En qualsevol cas, aquests canvis de fons en tot cas només s'aplicarien a partir de la convocatòria del 2023. 

3. Que Conselleria determini quins han estat els companys i companyes que poden haver patit abús de temporalitat pel fet d'haver ocupat una plaça estructural d'una determinada especialitat, de la qual no s'han convocat processos selectius en el temps que marca la Directiva 1999/70 de la UE.

4. Hem exigit al Conseller que demani a Madrid quines són les línies generals amb les quals pensa proposar la carrera professional docent que planteja la LOMLOE i que ens asseguem a parlar-ne d'una vegada. Ja hem avançat que ens oposarem a qualsevol carrera professional docent que vagi vinculada a formació i pugui perpetuar el mercadeig de cursos de formació ja existent.

Tan bon punt rebem l'esborrany de la resolució de convocatòria d'oposicions del 2022 el posarem a disposició dels companys i companyes per rebre les aportacions que cadascú cregui oportunes.