Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 19 de gener de 2022

Canvis a l'horitzó. Oposicions 2023 i 2024 i Concurs de mèrits.


Circular 244/2022

El proper divendres 21 de gener a les 23:59h finalitza el termini d'exposició pública obert pel Ministerio de Educación y Formación Profesional perquè tant persones a títol individual com entitats puguin fer arribar les aportacions que creguin oportunes a l'esborrany de modificació del RD 276/2007, que és el Reial Decret que regula l'ingrés als cossos docents en el marc de la LOE. Podeu consultar el document i fer-hi aportacions AQUÍ.

A continuació us resumim les dues grans modificacions que planteja l'esborrany i les aportacions que des d'UOB Ensenyament hem fet arribar al ministeri. 

1. MODIFICACIÓ SISTEMA D'OPOSICIONS

Fase oposició

Una única prova dividida en dues parts no eliminatòries. Per passar a la fase de concurs s'ha de treure una mitjana de 5 entre les dues parts però, com sembla, sense un requisit de nota mínima en cada una d'aquestes parts. El tribunal farà pública la nota mitjana després de la realització de les dues parts. S'especificarà la nota corresponent a cada part.
El pes de cada part de la prova serà com a mínim d'un 40%. Aquest pes finalment serà fixat per les Conselleries autonòmiques a l'hora de fer la convocatòria.
 • Part A. Desenvolupament d'un tema per escrit escollit per sorteig.
  • Especialitats amb menys de 25 temes, 3 bolles
  • Especialitats que tenen entre 25 i 50 temes, 4 bolles.
  • Especialitats amb més de 50 temes, 5 bolles.
 • Part B. Preparació, presentació i exposició d'una unitat didàctica, relacionada amb l'especialitat a la qual opta l'aspirant, el contingut de la qual serà escollit per l'opositor (sense sorteig). S'entén que la preparació de la unitat didàctica es faria tipus "tancada" i l'opositor hauria d'elaborar-la allà in situ a partir del temps que determini la convocatòria i podent utilitzar els materials que determini la convocatòria.
 • En el cas d'especialitats de Formació Professional la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball i s'haurà de relacionar amb els resultats d'aprenentatge del corresponent mòdul i en el seu cas amb les capacitats terminals associades a les de les unitats de competència pròpies del perfil professional que es tracti. 
 • En les especialitats d'Orientació i Serveis a la Comunitat del cos de Secundària, els aspirants podran optar per desenvolupar un programa d'intervenció en un centre escolar o en un EOEP.
 • Com es pot observar, respecte de les darreres oposicions celebrades (2018, 2019 i 2021) aquest esborrany eliminaria la prova pràctica.
 • Part B.2. Exercici de caràcter pràctic. Seria un exercici afegit a més de la defensa de la unitat didàctica. Només per a especialitats que incloguin continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques. Això s'entén per especialitats d'FP, de Conservatori o d'Ensenyaments artístics superiors (Escoles d'Arts).
Fase de mèrits

Els aspirants no podran treure més de 10 punts. Els mèrits s'estructuraran en 3 blocs amb la següent assignació de punts:
 • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
  • Per cada any d'experiència docent en centres públics en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta = 0,7 punts. 
  • En cas d'aspirants que tenguin anys d'experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics = 0,350 punts.
  • Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents al qual s'opta, en centres públics = 0,125 punts.
  • Per cada any d'experiència docent en altres centres (concertada) en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant = 0,1 punts. 
  • Només es tendrà en compte un màxim d'experiència de 10 anys, cada un dels quals només podrà ser valorat en un dels subapartats exposats.
 • Formació acadèmica: màxim 2 punts.
  • Els diferents apartats que s'inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l'anex 1 del RD 276/2007. 
 • Altres mèrits: màxim 1 punt. 
  • En el barem d'altres mèrits es valorarà amb 0,75 punts la superació de la fase d'oposició en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, en oposicions celebrades des del 2012 inclòs. En cas d'aspirants que tenguin anys d'experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Dins l'apartat d'altres mèrits es valorarà amb un màxim d'1 punt la formació permanent de l'aspirant
El pes que tendrà la fase d'oposició serà d'un 60% mentre que el concurs tendrà un pes d'un 40%.

Aquestes modificacions seran d'aplicació als procediments selectius d'ingrés que es convoquin per al 2023 i 2024 ja que, com sabem les oposicions del 2022 es regiran pel que disposa el RD 276/2007 en el seu redactat original.

2. CONCURS DE MÈRITS DERIVAT DE LES MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN EL TREBALL PÚBLIC

Es convocarà de manera única i excepcional un concurs de mèrits per proveir aquelles places de naturalesa estructural que hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. Cal recordar que la identificació d'aquestes places, així com la distribució per especialitats i illes, encara resta pendent de negociació. En qualsevol cas, els tempos preveuen que aquest procés es pugui concretar dins el primer semestre de 2022. 

Barem del concurs de mèrits extraordinari

Els aspirants no podran treure més de 15 punts. Els mèrits s'estructuraran en 3 blocs amb la següent assignació de punts:
 • Experiència prèvia: màxim 7 punts. Aquest apartat és idèntic al que s'aplicaria en el barem de la fase de concurs de les oposicions 2023 i 2024 que hem explicat més amunt.
  • Per cada any d'experiència docent en centres públics en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta = 0,7 punts. 
  • En cas d'aspirants que tenguin anys d'experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics = 0,350 punts.
  • Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents al qual s'opta, en centres públics = 0,125 punts.
  • Per cada any d'experiència docent en altres centres (concertada) en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant = 0,1 punts. 
  • Només es tendrà en compte un màxim d'experiència de 10 anys, cada un dels quals només podrà ser valorat en un dels subapartats exposats.
 • Formació acadèmica: màxim 3 punts.
  • Els diferents apartats que s'inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l'anex 1 del RD 276/2007. 
 • Altres mèrits: màxim 5 punts.  
  • En el barem d'altres mèrits es valorarà amb 2,5 punts la superació de la fase d'oposició en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, en oposicions celebrades des del 2012 inclòs, fins un màxim de dues oposicions. En cas d'aspirants que tenguin anys d'experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Dins l'apartat d'altres mèrits es valorarà amb un màxim de 2 punts la formació permanent de l'aspirant. 

APORTACIONS FETES PER UOB ENSENYAMENT

Des d'UOB Ensenyament hem analitzat l'esborrany i hem elaborat una sèrie d'aportacions seguint la línia del model d'oposicions consensuat per l'assemblea d'UOB. 
 • Quant a les oposicions 2023 i 2024, consideram que s'hauria d'iniciar d'una vegada per totes la revisió i actualització dels temaris.
 • De la mateixa manera reclamam que, per complir amb el principi d'igualtat, totes les especialitats d'un mateix cos tenguin un mateix número de temes.
 • D'acord amb el model d'oposicions consensuat per UOB Ensenyament, rebutjam que la primera part de la prova d'oposició s'entengui exclusivament en clau teòrica ja que consideram que des del moment en què es disposa d'una llicenciatura es dona per fet que l'aspirant domina els continguts teòrics o científics de l'especialitat. 
 • Reclamam que la prova de la fase d'oposició sigui llegida en públic per l'aspirant davant tots els membres del tribunal
 • Així mateix, reclamam que els tribunals tenguin a disposició dels opositors les rúbriques d'avaluació i qualificació per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • També seguim exigint que es pugui reclamar després de cada part de la prova d'oposició.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l'experiència com a professor de religió al barem.
 • Baremació de l'experiència docent a la universitat.
 • Oferta de places dividida en dos grups perquè tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta. 
 • Ja que l'esborrany preveu que siguin les Conselleries autonòmiques les que fixin el pes de cada part de la prova d'oposició (tema i unitat didàctica), tot i no combregar amb aquest model, ens inclinam perquè sigui un 40% per al tema i un 60% per a la preparació i defensa d'una unitat didàctica ja que volem posar en valor la demostració de l'experiència docent.
 • Actualització de l'apartat 2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica del barem de mèrits (apartat de Formació Acadèmica):
  • Aquest apartat només contempla 0,5 punts per a les titulacions d'EOI de nivell avançat (actualment es correspon amb un nivell B2), fet que encara segueix a l'antic ordenament dels nivells de les EOI  abans que s'incorporés la gradació de nivells del MECR. Per això des d'UOB Ensenyament consideram que per cumplir amb el prinicpi de mèrit s'hauria d'incorporar la següent escala de puntuació:
   • Nivell B2: 0,5 punts.
   • Nivell C1: 0,75 punts.
   • Nivell C2: 1 punt.
 • En conseqüència a la possibilitat de sumar 1 punt per un nivell C2, consideram que s'hauria d'augmentar el pes del títol de doctor i que passés a sumar 1,5 punts.
 • L'esborrany estableix que els diferents apartats que s'inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l'annex I del RD 276/2007. No obstant, cal recordar que l'annex I del RD 276/2007 estableix un màxim de 5 punts per a la formació acadèmica. Així les coses demanam que es recalculin els diferents apartats que s'inclouen dins el barem de formació acadèmica de l'annex I del RD 276/2007 a fi d'atorgar-los una puntuació proporcional als 2 punts que es preveu en el cas del barem de mèrits de les oposicions i als 3 punts que es preveu per al barem del concurs de mèrits.
Conscients de la necessitat d'informació que té el col·lectiu docent interí respecte a aquestes modificacions, des d'UOB Ensenyament informarem amb la major brevetat de qualsevol novetat al respecte.

Palma, 19 de gener de 2022