Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 4 de maig de 2022

Esborranys de Decrets d’Infantil i Primària, lluny de la realitat social i lingüística de les Illes Balears.

Ahir vam assistir a la convocatòria extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació per parlar de l’estat de tramitació dels Decrets de Currículum d’Infantil i Primària i que Conselleria recollís noves aportacions.

Per part de Conselleria hi van assistir el director general de Planificació, Ordenació i Centres, la directora general de Personal Docent, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la cap de departament de Planificació i Centres, així com dos assessors tècnics docents.

De forma general UOB va considerar i així ho va fer saber a Conselleria, que per la importància i extensió dels documents, s’haurien d’haver fet dues Meses i que la precipitació per publicar aquests Decrets per la via d’urgència fa que la Comunitat Educativa i la resta d’agents implicats no puguin fer totes les aportacions necessàries. També vam recalcar que sense una reducció de les ràtios, de les hores lectives i de la burocràcia, els mestres veuran agreujat el seu esgotament.

Pel que fa a Infantil UOB va demanar: que s’afavorís una primera aproximació a la lectura i l’escriptura i les habilitats numèriques, que es concretàs com tractar en aquesta etapa la competència de tecnologies de la informació per les conseqüències negatives que en pot ocasionar un mal ús, que s'afegís el següent objectiu: Gaudir i conèixer les manifestacions culturals de les Illes Balears i que l’escola sia a Infantil també i d’una vegada una Escola Laica.

Els tècnics van contestar que a l'esborrany és contempla l'educador/a com a model de referència pel que fa a la competència digital i lingüística recollit al Decret i que a Infantil no hi ha punt de sortida. Discrepam en aquesta segona qüestió perquè consideram que durant aquesta etapa, i en especial al segon cicle, s'ha de motivar i proporcionar eines als infants perquè puguin desenvolupar i adquirir les competències de totes les àrees, sempre tenint en compte, per suposat, el seu nivell maduratiu, capacitat, actitud, interès,.... Tenim clar que el Sr. Morante no té coratge de plantejar a Madrid un canvi de legislació per desterrar la religió de les aules, perquè respecte a la normativa ens va contestar que no podien tocar res.

A l’esborrany del Decret de Primària UOB va demanar: que no es pugui ampliar el calendari escolar (així com s’ha fet a Catalunya), una explicació de la incongruència del treball per àmbits i el treball per projectes, que no es puguin impartir àrees no lingüístiques en llengües estrangeres per la greu situació en la qual es troba la llengua catalana, que pel mateix motiu els sabers bàsics de castellà i català només s’ensenyin en català; que poguem disposar de dues hores complementàries per poder fer front a la preparació de material i a la càrrega burocràtica, que les ràtios sien de 20 alumnes per aula com a màxim, que la religió desaparegui de les aules i també que a Coneixement del Medi, dins l'apartat "Societats i territoris" es faci referència específica als sabers bàsics de les Illes Balears.

La resposta per part d’un dels tècnics va ser que respecte dels àmbits no s’obliga, sinó que és una opció que el centre pugui triar fer-ne i que si es així s’ha de treballar d’una manera determinada.

Respecte el currículum de castellà i català la Sra. Serra ens va contestar que el professional ha d’integrar els currículums de català i castellà, que cada centre ha de fer el seu Projecte Lingüístic i que Inspecció Educativa ha de vigilar els mínims. UOB li va fer saber que no entenem com en situació d’emergència lingüística ha de vigilar els mínims precisament la mateixa Inspecció Educativa a la qual fa anys que demanam una situació real del català als centres i que no fa la feina que li correspon; a partir d’aquesta intervenció el Sr. Morante es va comprometre a demanar explicacions a Inspecció Educativa. La resta de qüestions no es van aclarir.