Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 27 de maig de 2022

UOB Ensenyament tracta amb el Servei de Riscos laborals el problema de la temperatura a les aules

Avui, divendres 27 de maig de 2022, UOB Ensenyament s'ha reunit amb tècniques del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en relació al problema de la manca de compliment de la normativa sobre temperatures màximes i mínimes als espais de treball interiors, com ara un aulari.

Els hem explicat que tenim cada cop més notícies de docents que tenen problemes de salut relacionats amb deshidratació, marejos i cops de calor. De vegades aquests problemes arriben a generar situacions d'Incapacitat Temporal (IT), sovint inferiors a 5 dies, de manera que al problema de salut s'hi afegeix una pèrdua dinerària.

De tot d'una ens han dit que, donat que la temperatura és una variable que canvia molt, és freqüent que no detectin el problema en avaluar el risc laboral del lloc de treball, i que el que fan és anar al centre quan se'ls avisa; normalment l'avís el dóna un membre de l'equip directiu o el coordinador de riscos del centre. En tal cas, es presenten al centre, mesuren la temperatura, i proposen mesures per millorar les condicions del lloc de treball.

Ara bé, UOB Ensenyament ha replicat que això li sembla insuficient per diverses raons. No es tracta d'un problema puntual, d'un dia o dos, sinó d'un problema estructural i creixent: el canvi climàtic allarga la calor canicular, augmenta la quantitat d'onades de calor, i això es combina amb un calendari escolar inflexible. A més, les millores, en cas d'aprovar-se, poden arribar a trigar molt a implantar-se. D'altra banda, UOB Ensenyament no estaria a favor d'una climatització massiva d'aularis si aquesta no és sostenible i, en tot cas, és ben conscient que, si arribàs a engegar-se, seria un projecte a llarg termini.

Però el problema el tenim aquí i ara. La normativa és clara: no s'ha de treballar a espais per davall de 17º i per damunt de 27º (R.D. 486/1997, de 14 d’abril, Annex III, apartat 3a). UOB Ensenyament demana una cosa molt simple: que es compleixi la llei, no demà ni demà passat, sinó avui. Tampoc entenem que una cosa tan simple com comprovar la temperatura exigeixi una certificació externa, sigui d'un tècnic del Servei de Prevenció de Riscos (comprenem que no sempre poden estar disponibles) ni tan sols d'un membre de l'equip directiu.

UOB Ensenyament considera que tot hauria de ser més fàcil i directe: de la mateix manera que el Pla de Contingència davant la Covid-19 ha permès que els docents puguin aturar la classe en observar que el mesurador de CO2 depassava el límit màxim, aquests mateixos docents han de ser autònoms per observar un simple termòmetre i tenir autoritat per aturar la classe quan es depassin els límits inferiors o superiors definits per la normativa vigent.

Per això UOB Ensenyament ha demanat a les tècniques del Servei de Prevenció de Riscos l'elaboració d'unes instruccions que incloguin aquest senzill protocol d'actuació, i que especifiqui l'obligació dels equips directius d'atendre el problema en tenir-ne constància. Han pres nota de totes les nostres demandes i reflexions, ens han dit que les traslladaran al cap del servei, i que ens notificaran les seves conclusions.

Mentre esperam una solució definitiva, només hi ha un camí: quan detecteu un problema de temperatura, podeu contactar directament amb el Servei de Prevenció de Riscos laborals docents (971176037), informar del problema i sol·licitar una intervenció dels seus tècnics, perquè ells sí tenen potestat per ordenar aturar la classe, si escau.