Bústia Covid-19
OBSERVACIONS I PROPOSTES D'UOB ENSENYAMENT SOBRE EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS
L'art. 14 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscs laborals i la Llei 55/2003 de reforma de la Llei 31/1995 obliga les administracions públiques a garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.
Per tal de complir amb aquesta obligació, el 14 de juliol de 2000, es va acordar la constitució d'una Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals formada per membres dels sindicats representatius en la nostra comunitat autònoma i la Conselleria d'Interior. Un cop constituïda, aquesta comissió acordà, en la sessió del 10 d'octubre de 2000, la creació d'un servei propi de prevenció depenent de la Direcció General de Funció Publica.
Segons la resolució del Conseller d'Interior del 28 de desembre dels 2000, els recursos humans necessaris per dur a terme el Pla de Prevenció de Riscs Laborals (PPRL) són els que figuren a continuació i que es presenten acompanyats de la plantilla real amb què es trobava dotat el servei al 2012


Especialitat
2000
(previsió)
2015
(real)
T.Sup. Seguretat
2
1
T. Sup. Higiene
2
1
T. Sup. Ergonomia i psicosociologia
2
0
T. Sup. 3 branques de prevenció
0
3 (1 sect. Palma, 1 sect. Inca, 1 sect. Eivissa)
A Menorca no n'hi ha.
T. mig. 3 especialitats prevenció
7
4
Metge de treball
8
4
Infermer de treball
8
4
Àrea administrativa
3
3


El Conseller d'Administracions Públiques en la resolució de 17 de gener de 2012, va delegar en el conseller competent en matèria de funció pública docent la competència per desenvolupar i dur a terme l'aplicació del PPRL.
Això apunta la possible creació, per part de la Conselleria d'Educació, d'un servei de prevenció propi, desig expressat reiteradament per la representació sindical de la Comissió Paritària.

Atès que:
-ni tan sols no s'ha arribat encara a la dotació prevista en el 2000, que queda lluny de la realitat. La dotació actual no permet garantir adequadament les tasques preventives que la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/95 i el Reglament dels Serveis de Prevenció RD 39/97 encomana als serveis de prevenció.
-la Conselleria d'Educació no ha creat el seu servei propi (cosa que sí ha fet l'IB Salut)
-el personal docent representa un 70% aproximat dels treballadors de l'Administració

UOB demana que:
-la Conselleria d'Educació crei el seu propi servei de prevenció de riscs laborals o que, en cas de no fer-ho, els recursos humans del PPRL s'ampliïn fins a arribar a les xifres establertes en la resolució del 2000.

Palma, 23 de març de 2015

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Direcció General d'Educació i Cultura