Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

COVID-19: PREGUNTES FREQÜENTS


ÍNDEX:
 1. PCR, QUARANTENA I SIMPTOMATOLOGIA
 2. PAUTES D'ACTUACIÓ DELS DOCENTS DAVANT UN CAS SOSPITÓS AL CENTRE
 3. TREBALLADORS VULNERABLES 
 4. REGISTRE D'ASSISTÈNCIA I MARCATGE HORARI
 
 1. PCR, QUARANTENA I SIMPTOMATOLOGIA

P. Que he de fer si som de Muface i m'encarreguen una PCR?

R. Segons les darreres notícies que tenim (7 d'octubre) heu de trucar a EDU COVID, al telèfon 971 489 127 perquè gestionin la prova. Pel que ens arriba, aquest darrer procediment tampoc no acaba de funcionar amb l'eficàcia desitjable.

Segons informació verbal del SPRL de 27 d'octubre, si un funcionari de carrera té Muface privat i li han de fer una PCR, ha d'acudir al centre de salut més proper. Muface té un acord amb el servei de sanitat públic perquè sigui aquest darrer qui faci la PCR i llavors passi a MUFACE la "factura". Hi ha centres de salut que desconeixen aquest acord.

P. Com he de justificar al centre que m'han ordenat quarantena per contacte estret?

R. Amb una declaració jurada. 

P. Si estic en quarantena pendent dels resultats, o don negatiu i em fan estar uns dies aïllat, m'ho descomptaran del sou?

R. Hem fet la pregunta a Personal docent (19.10.2020 i reiterada el 29.10.2020 i 19.11.2020) i estam pendents de resposta.

NOTA: Segons informació verbal del SPRL de Menorca (27 d'octubre), el període d’espera dels resultats de la prova ha de ser un període retribuït que té el següent procediment: el SPRL informa al centre quin és el llistat definitiu de docents que es fan la prova i com es gestionarà cada cas a tots els efectes.

4- Què he de fer si crec que som contacte estret però no som a la llista que facilita l’equip directiu al SPRL? 

R. Posat en contacte amb el SPRL ja sigui via correu, ja sigui mitjançant el tècnic del SPRL de cada jurisdicció. Un metge o infermer del Servei determinarà si efectivament ets un contacte estret i les mesures a seguir.

P. Si tenc un fill menor d'edat en quarantena, tenc dret a permís retribuït?

R. No. Els permisos per a conciliació laboral i familiar per la COVID-19 són no retribuïts. Preveuen la reducció del 50% o del 100% de la jornada per atendre un familiar en situació de quarantena (menors de 12 anys o familiars amb necessitats). També es pot substituir per teletreball d'acord amb la direcció del centre. Vegeu més detalls a la proposta d'Acord i a la nota de premsa sobre Acord de Govern de 14 d'octubre de 2020. UOB ha reclamat permís retribuït amb substitució immediata.

P. I si el meu fill o familiar té problemes greus de salut per infecció de la COVID-19?

R. Si el metge t'estén un "Informe mèdic que qualifiqui la malaltia com a molt greu", pots demanar un "Permís per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu". Pots trobar el detalls del permís AQUÍ.

P. Quina és la simptomatologia dels adults?

R. Febre, tos, sensació de falta d'aire (quadre clínic d'infecció respiratòria sobtada). Altres possibles símptomes: mal de coll (odinofàgia), manca d'olfacte (anòsmia), pèrdua del sentit del gust (agèusia), dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o cefalea, entre altres (pàg. 9 de les pautes d'actuació de 8 d'octubre de 2020)

P. Què he de fer si tenc més de 37,5 graus de temperatura o símptomes compatibles?

R. Queda a casa i avisa l'equip directiu, el teu equip sanitari i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent (971176037 / prevencio@dgpdocen.caib.es) (pàg. 9).

P. Què he de fer si m'han diagnosticat COVID-19?

R. Has de romandre aïllat tres dies d'ençà que t'hagin desaparegut els símptomes, i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes (pàg. 10).

P. I si som positiu asimptomàtic?

R. Has de romandre aïllat fins a 10 dies des de la data de presa de mostra diagnòstica amb el primer resultat positiu (pàg. 10).

P. Què cal fer si present símptomes mentre som al centre educatiu?

R. Trobaràs les accions que s'han de dur a terme a les pàgines 10 i 11.
 

PAUTES D'ACTUACIÓ DAVANT UN CAS D'ALUMNE SOSPITÓS AL CENTRE

P. Quines són les pautes d'actuació per als docents davant un cas d'alumne sospitós al centre educatiu?

R. La darrera versió de les PAUTES D'ACTUACIÓ és de 8 d'octubre i la podeu consultar AQUÍ. Vegeu pàgines 2, 3 i 4. Per exemple, el punt 3 diu:

 • "Mantenint la distància de seguretat, l'alumne i el docent es posaran mascareta quirúrgica i es tornaran a rentar les mans. No s’obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 anys, a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. En aquests casos, si l'alumne no pot dur mascareta quirúrgica per la seva condició, abans de conduir-lo a la sala habilitada per l'aïllament, el docent es posarà una mascareta FFP2 sense vàlvula i, es col·locarà una pantalla facial, una bata d'un sol ús i es tornarà a rentar les mans."

P. Què he de fer si l'alumne està greu o té dificultats per respirar?

R. Truca al 061 i segueix instruccions (pautes d'actuació, pàg. 3)

P. Qui avisa la família perquè vagi a recollir l'alumne i es posi en contacte amb l'equip sanitari?

R. L'equip directiu (pàg. 3)

P. Puc traslladar jo l'alumne al seu domicili?

R. NO, l'han de recollir els familiars (pàg. 3).

P. Un cop se n'hagin endut l'alumne, puc tornar a l'aula?

R. SÍ, segons les pautes publicades, (pàg. 4). 

P. Què s'ha de fer amb el grup-classe de l'alumne simptomàtic o sospitós?

R. S'han de desinfectar i ventilar els espais. "Un cop realitzada la desinfecció i ventilació els espais es podran tornar a emprar." (pàg. 4).

P. Què passa si l'alumne dóna positiu?

R. L'equip directiu ho ha de comunicar al Servei de Prevenció de Personal Docent (SPRL) i li "proposarà el llistat de docents considerats contactes estrets". Després, el SPRL comunicarà a l'equip directiu els docents que "realment es consideren contactes estrets". Finalment, "la CC-EduCOVID dictaminarà els procediments a seguir amb la resta d'alumnat." (pàg. 4).

P. Com i quan s'activa el protocol d'actuació per determinar els casos estrets?

R. Segons les pautes d'actuació, s'activa quan es confirma el positiu de l'alumne sospitós:

 • "En el cas que la prova diagnòstica de l’alumne que havia estat a l’aula d’aïllament hagi estat positiva, l’equip directiu contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de personal docent i proposarà el llistat de docents considerats contactes estrets." (pàg. 4)
NOTA: Segons indicacions verbals del SPRL de Menorca (27 octubre), si una persona del centre presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 ho ha de comunicar immediatament a l'equip directiu i aquest també ha d'informar a Sanitat i al SPRL de personal docent per correu electrònic (prevenciocovid@dgpdocen.caib.es).

P. Què s'entén per contacte estret?

- Als grups de convivència estable (GCE) d'infantil, sense mascareta ni distància de seguretat:  ho són totes les persones del grup.

- Als GCE de primària o a classes que no són GCE: "qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l'alumne, o la persona que designi el centre, serà l'encarregat d'avaluar aquest ús adequat de la mascareta." NOTA: UOB s'ha oposat a l'atribució d'aquesta responsabilitat a tutors i docents.

- A més a més: els convivents amb el cas confirmat, professionals del centre que hagin "compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts", i les persones que hagin anat amb el mateix bus escolar a un radi de dos seients (més detalls a les pàg. 4 i 5 de les pautes).

P. Puc esser contacte estret si he estat aprop del cas abans de presentar símptomes?

R. SÍ, fins a dos dies abans d'haver-se aïllat el cas. Si el cas confirmat era asimptomàtic, fins a dos dies abans de la presa de mostra per a diagnòstic (pàg. 5).

P. Qui decideix si som contacte estret o no?

R. El SPRL. Segons les pautes de prevenció (pàg. 6):

"L’equip directiu del centre enviarà per correu electrònic al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de personal docent ( prevenciocovid@dgpdocen.caib.es ) el llistat de professors que han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes amb el cas confirmat. Així mateix, al mateix correu, enviarà el cas índex positiu a la PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda).

El servei de prevenció, una vegada hagi fet la investigació corresponent, enviarà al director del centre els casos reals considerats estrets, de manera que la consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció adoptades amb el manteniment de la distància física i ús de mascaretes i les activitats realitzades."

P. Com verifica el SPRL si som contactes estrets?
 
R. (NOTA: Segons informació verbal del SPRL de Menorca de 27 d'octubre): Amb una trucada telefònica directa de l’infermer o metge del SPRL de Conselleria a cada un dels docents presents a la llista facilitada per l’equip directiu. El metge o infermer verifica en cada cas si som contactes estrets i si ens hem de fer la prova PCR o no, determina si és convenient fer una segona PCR i informa tant al docent com a l’equip directiu de les mesures que es prenen amb cada un dels docents. Això inclou tant la prescripció mèdica del cas com les indicacions de caràcter laboral que s’han de seguir. Aquestes poden ser, per exemple: teletreball, incapacitat temporal etc.

P. Si el Servei de Prevenció confirma a l'equip directiu que som contacte estret, quina quarantena hauré de fer?

R. Una quarantena de 10 dies al teu domicili (pàg. 6)

P. Quines mesures de prevenció ordena la Conselleria pel que fa a les mascaretes?

R. Pel que fa a les mascaretes (pàg. 7):

- Amb els grups de convivència estables d'alumnes amb mascareta, hem de dur mascareta quirúrgica

- Amb els grups de convivència estables d'alumnes sense mascareta, hem de dur mascareta FFP2.

NOTA: UOB CONSIDERA UN ABÚS que Educació no subministri aquest material als docents.

P. Què hem de fer amb els residus (mascaretes, guants, papers, etc.)?

R. Trobaràs les instruccions a la pàg. 11.

 

TREBALLADORS VULNERABLES

P. He d'informar l'equip directiu de la meva condició?

R. SÍ. Si necessites justificació, aporta l'informe que t'ha fet el Servei de Prevenció (SPRL) (pàg. 9).

P. Què passa si el centre no pot dur a terme les mesures adaptatives proposades pel SPRL?

R. L'equip directiu ho ha de comunicar tot d'una per telèfon i correu electrònic al SPRL perquè prengui les mesures adients (pàg. 9).

P. Què he de fer si som docent VULNERABLE i detect un possible cas?

R. (més detalls a la pàg. 8):

 1. Mantén sempre el metre i mig de distància amb l'alumne.
 2. L'alumne pot recollir els seus objectes personals. No toqueu objectes i rentau-vos les mans. 
 3. Posa't una mascareta FFP2 i l'alumne una quirúrgica (excepte menors de 6 anys o amb problemes respiratoris). Tornau a rentar-vos les mans.
 4. NO acompanyis l'alumne a la sala d'aïllament. Avisa l'equip directiu per telèfon perquè se'n faci càrrec un altre docent.
 5. Un cop hagin duit l'alumne a la sala d'aïllament, renta't les mans, lleva't la mascareta, torna a rentar-te les mans i posa't una altra mascareta FFP2.
P. Em poden encarregar la guarda i custòdia d'un alumne sospitós de COVID-19?
 
R. NO (pàg. 9).

P. Què he de fer si som docent VULNERABLE d'un grup de convivència estable?

R. (més detalls a la pàg. 9):

 • Si els alumnes duen mascareta, has de dur mascareta quirúrgica, extremar el rentat de mans i procurar mantenir el metre i mig de distància.
 • Si no duen mascareta ni es pot garantir el metre i mig, has de dur una mascareta FFP2 i extremar més el rentat de mans.
Segons informació verbal rebuda del SPRL el 27 de setembre, Conselleria ha autoritzat els centres a comprar mascaretes FFP2 per als docents vulnerables als qui no se'ls concedeix la baixa. El docent s'ha d'adreçar al director per demanar les FFP2 setmanals (1 per dia).
 
NOTA: UOB CONSIDERA UN ABÚS que Educació faci pagar aquestes mascaretes amb càrrec al pressupost del centre

 
4. REGISTRE D'ASSISTÈNCIA I MARCATGE HORARI

P. La normativa sobre COVID-19 ens obliga a fitxar via Gestib o informàticament a les entrades i sortides?

R. No. Les mesures de prevenció de 6 de juliol (BOIB) diuen que s'ha de dur un registre presencial però es refereix a alumnes i persones alienes al centre:
 • III. "16. Per facilitar l'estudi de contactes, a més del registre d'assistència diària de l'alumnat que s'ha de fer per mitjà del GesTIB, els centres educatius hauran de disposar de registres d'assistència diària a totes altres les activitats del centre, incloent-hi els serveis complementaris (transport, escola matinera, menjador) i les activitats extraescolars (organitzades pel centre i recollides a la programació general anual, aprovades pel consell escolar, i que es realitzen fora d'horari lectiu). També s'haurà de dur un registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin."
Per altra banda, recordam que les instruccions d'inici de curs tampoc obliguen els centres al marcatge via Gestib o informàtic. Ampliam informació AQUÍ.
 
 
5. SOBRE EL SERVEI DE PREVENCIÓ 

P. Com està organitzat territorialment el Servei de Prevenció (SPRL)?

R. El Servei de Prevenció gestiona directament els centres de Palma. De la resta del territori se n'encarrega la concessionària Previs. En aquest cas serà el metge Previs qui ens donarà les instruccions oportunes en cada moment, i si és el cas, farà el seguiment telefònic i donarà les instruccions per a una segona prova PCR.