Bústia Covid-19

PRÈVIES D'UOB ENSENYAMENT

Per adjuntar a l'acta de la sessió de la MSE de 31 de març de 2015

Sr. President de la Mesa Sectorial d'Educació:

Tenint en compte que en aquests moments hi ha vigent una vaga indefinida convocada el mes de setembre de 2013 per part de l'Assemblea de Docents i els sindicats STEI i CCOO, abans de començar aquesta Mesa volem dir el següent:

Primer: Que l'acta de la sessió ordinària de la Mesa Sectorial d'Educació núm. 146, de dos de març de 2015, pendent d'aprovació, diu, pel que fa a la reunió amb el comitè de vaga que va tenir lloc el mateix dia, que “el president de la MSE” “s'ha compromès a fer" "una negociació global de tots els punts de la plataforma reivindicativa", en una "propera convocatòria dels comitès de vaga", i que “la propera convocatòria dels comitès de vaga serà per negociar tots els punts de la taula reivindicativa”.

Segon: Que passats 29 dies d'aquelles afirmacions, els comitès de vaga encara no han estat convocats.

Tercer: Que en canvi sí s'ha convocat una Mesa Tècnica el passat 26 de març i la Mesa Sectorial d'avui.

Quart: Que el punt 2a de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la suspensió de nou personal interí, afecta al punt 6 de la taula reivindicativa, “Substitucions immediates de les baixes”, que no ha estat tractat amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents.

Cinquè: Que el punt 2c, Relació de Llocs de Treball afecta al punt 5 de la taula reivindicativa, “Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades”.

i Sisè: Consideram que els punts 2a i 2c s'han de tractar prèviament en una taula de negociació amb els comitès de vaga i només es podrien abordar en una Mesa Sectorial si les dues parts, Administració i comitès de vaga, així ho acordassin.

Abans de començar aquesta Mesa Sectorial, per tant, advertim que si aquests punts es tracten, els membres d'UOB ens aixecarem i partirem perquè consideram que es produirà una infracció legal i ens veurem obligats a denunciar on pertoqui aquesta acció i els actors que hi participin.

Palma, a 31 de març de 2015